Річний звіт про діяльність закладу

 

Звіт директора

Липкуватівського НВК про проведену роботу у закладі

за 2017/2018 навчальний рік

Протягом 2017/2018 навчального року управління навчальним закладом здійснювалось відповідно до норм Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору, законодавства України та інших нормативних актів, що регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу. Основний акцент звернено на дотримання всіма учасниками навчально-виховного процесу норм чинного законодавства.

Питання навчально-виховної роботи та її результативності виносилися на загальношкільні батьківські збори, педради, наради при директору.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Бірківської селищної  ради  від 31 березня 2018 №7    за навчальним закладом закріплено територію обслуговування. В навчальному закладі на кінець навчального року навчається 113 учнів, так як і на початку навчального року . В дошкільному навчальному закладі 41 вихованець.

За рік перейшли на навчання до іншого закладу освіти  2 учні .За рік кадрові питання звільнення не відбувалися.

  Дітей і підлітків території обслуговування, що не навчалися для здобуття повної загальної середньої освіти немає. Якісно проведено аналіз охоплення навчанням всіх дітей і підлітків території обслуговування станом на 1 вересня .Зібрано підтверджувальні довідки про навчання дітей і підлітків території обслуговування, які навчаються в інших навчальних закладах.По мікрорайону відповідно до списків навчаються 105 дітей.

Розроблена система контролю за навчанням дітей і підлітків території обслуговування у закладах, які дають повну загальну середню освіту, дає позитивні результати.

Станом на 05 вересня минулого навчального року у закладі нараховувалось 115 учнів та 45 дітей дошкільного підрозділу. На початку навчального року на підставі всіх документів (заяви батьків, медичні карти, копії свідоцтв про народження) наказом зараховано 14 учнів 1-го класу, 8 учнів – до 10-го класу.

Організовано активну співпрацю вчителя першого класу, медичного працівника, батьків.

Предметом особливої управлінської діяльності у цьому навчальному році були 1-ий та 5-ий класи (з проблеми адаптації до навчання), 6-класники з питань роботи за новими навчальними програмами. Здійснювалася робота з вивчення стану навчально-виховної роботи у цих класах. З метою вироблення єдиних вимог щодо наступності під час викладання навчальних предметів організовано різні заходи.

Виконувалися заходи щодо охоплення навчанням дітей п’ятирічного віку.

Персонально здійснювався щоденний контроль за відвідуванням учнями закладу освіти , спільно з класними керівниками з’ясовувались причини відсутності на уроках. Учні, які тимчасово не відвідували навчальний заклад, подавали медичні довідки чи письмові пояснення батьків про причини відсутності на уроках. Виправдала себе система телефонного зв’язку у класних керівників із батьками. Питання відвідування знаходило своє систематичне відображення на нарадах при директорові.

Спільними рішеннями педагогічної ради і ради навчального закладу, які затверджено наказами, учнів 1-8 та 10 класу переведено до наступних класів. Проведено організаційну роботу з підготовки матеріалів для замовлення документів про базову загальну середню освіту.

Навчально-виховний процес здійснювався відповідно до робочого навчального плану. Для зміцнення здоров’я учнів, розвитку їхніх фізичних та морально-вольових здібностей, задоволення потреби у додатковій освіті спортивного профілю організовано роботу гуртків пішохідного туризму, велосипедного туризму, гурток «Джура».Також у закладі працюють гуртки образотворчого мистецтва та англійської мови.

З питань навчально-виховної роботи видавались організаційні накази за підсумками внутрішнього контролю, питання заслуховувались на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові. Видані накази відзначаються належним стилістичним оформленням, чіткістю та конкретністю. Достатньою аналітичністю, конкретністю відзначаються накази з питань навчально-виховної роботи.

Особисто керувала роботою педагогічної ради. Проведено 9 засідань педагогічної ради.

Особлива увага приділялась питанням контролю за виконанням рішень попередніх педрад. Стан виконання рішень педагогічної ради обов’язково заслуховували на чергових засіданнях.

Упродовж навчального року здійснювався контроль, вивчалась система уроків учителів та стан викладання предметів. Здійснювалась перевірка ведення педагогічної та учнівської документації. За кожним контролем відповідно до річного плану роботи навчального закладу приймались управлінські рішення, видавалися накази.

На виконання річного плану роботи навчального закладу упродовж року вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень здобувачів освіти.

Організовувалась робота з продовження вивчення навчальних можливостей кожного учня та врахування їх у навчально-виховній роботі. З урахуванням цього оцінюємо результативність роботи кожного вчителя, що значною мірою сприяє підвищенню об’єктивності.

На високому рівні закінчили 2017/2018 н.р.- Караванська Анастасія – учениця 4 класу,Кохан Максим – учень 3 класу,  учениця  10 -го класу Гаврютіна Влада

Найголовнішим об’єктом вважаємо контроль за рівнем навчальних досягнень учнів, причому з введенням практики постійного відстеження результативності навчальної діяльності кожного школяра з кожного предмета з початку його вивчення, замість формування знань, умінь та навичок учнів основний акцент ставимо на їхній розвиток.

Протягом навчального року були проведені такі моніторинги: моніторинг вихованості, моніторинг навчальних досягнень учнів, моніторинг результатів участі учнів у І-му (районному етапі) Всеукраїнських учнівських олімпіад, моніторинг навчальних досягнень учнів початкової ланки при переході до середньої, моніторинг учнівського самоврядування, моніторинг рівня знань дітей за розділами програми у дошкільному підрозділі на кінець навчального року, моніторинг показників стану здоров’я учнів, моніторинг стану виховної роботи класних керівників, моніторинг відвідування учнями закладу.

Слід зазначити, що практика останніх років підтвердила правильність шляху щодо системи збору та аналізу інформації про стан та результативність навчально-виховного процесу.

Детальний аналіз результатів контролю, що проводився спільно з учителями, дає змогу відстежити причини як позитивних, так і негативних тенденцій та на їх основі приймати конкретні рішення, які першочергово спрямовуються на усунення негативних тенденцій зниження рівня навчальних досягнень кожного учня з урахуванням його навчальних можливостей.

Для управління роботою з обдарованими дітьми розроблялися та з урахуванням результативності їх виконання удосконалювалися заходи з підготовки учнів до участі у предметних олімпіадах усіх рівнів, турнірах,конкурсах тощо.

На ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад учні закладу посіли 6 призових місць, це: історія ( Вайнбергер Вікторія, вчитель Желєзнова Ю.О.),правознавство ( Вайнбергер Вікторія , вчитель Желєзнова Ю.О.), інформаційні технології (Молошний Олег, вчитель Бирька О.М.),біологія ( Гаврютіна Влада– учениця 10 класу, вчитель Оклей Н.О.), математика (Вайнбергер Вікторія  ІІ місце, вчитель Гамівка Л.В.), астрономія (Шматько Віталій – ІІІ місце, вчитель Смірнова Т.О.) У ІІІ етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін взяли участь учні Молошний Олег та Вайнбергер Вікторія

Особлива увага приділялась питанням виконання навчальних програм, контролю за рівнем навчальних досягнень учнів та об’єктивністю оцінювання їхніх навчальних досягнень.

З метою якісної розробки робочого навчального плану на наступний навчальний рік проведена організаційна робота з його підготовки.

До відома учнів та їхніх батьків доведено можливості закладу щодо використання годин варіативної складової типових навчальних планів.

Адміністрація постійно працює над профілактикою правопорушень та злочинності серед учнівської молоді.

Заклад укомплектовано педагогічними кадрами. Належна увага приділялася питанню науково-методичної роботи. Впроваджувались в практику роботи педагогів прогресивного педагогічного досвіду, інноваційних технологій та активних форм роботи.

З дотриманням чіткого алгоритму проведено розподіл педагогічного навантаження на наступний навчальний рік. Під час розподілу навантаження не було ніяких скарг педагогів.

У встановлені чинним положенням про атестацію здійснювались усі організаційні заходи щодо її проведення.

Слід відзначити, що завдяки наявності внутрішніх чітких критеріїв оцінки діяльності педагогічних працівників, атестація відзначається відкритістю і гласністю, сприяє поглибленню товариських відносин у педагогічному колективі, є потужним мотивом фахового й особистісного зростання кожного педагога.

Однією із першочергових щоденних завдань залишається здоров’я учнівської молоді. Так, у процесі внутрішнього контролю за уроками та позакласними заходами зверталась увага на дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації навчально-виховного процесу, ефективність використання педагогами методів і засобів щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичної, психічної, соціальної і духовної складових здоров’я. Мала активну підтримку педагогічного колективу, батьків, органів учнівського самоврядування щодо впровадження у навчальний процес власних концепцій, а саме: збільшення рухової активності учнів під час уроків та в позаурочний час (години здоров’я, фізкультпаузи та фізкультхвилинки), організація позакласних заходів щодо формування навичок здорового способу життя (години класних керівників,  робота спортивних гуртків).

Спільно з класними керівниками, учителем фізичної культури, медичною сестрою відповідно до чинної Інструкції проведено розподіл учнів на групи для занять на уроках фізкультури, затверджено списки учнів, віднесених до підготовчої групи.

Упродовж навчального року на підставі медичних висновків наказами вносилися зміни. Відповідно до вимог чинного Положення організовувався медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням школярів.

Здійснювалась організація харчування та контроль за ним. Наказом «Про організацію харчування» призначено відповідальних за харчування, визначено їхні обов’язки, затверджено графік харчування, визначено заходи щодо обліку безкоштовного харчування. Результати контролю за роботою шкільної їдальні обговорено на нараді при директору.

Медичне обслуговування учнів та працівників здійснювалося медичною сестрою Суботою М.О.. Учні своєчасно пройшли медичний огляд. Питання стану медичного обслуговування, роботи з профілактики захворювань серед школярів заслухано на нараді при директору.

На постійному контролі трималося питання охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів і працівників. З цією метою здійснювалися різноманітні заходи. Виконання їх повною мірою забезпечило дотримання правил техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки. Упродовж звітного періоду як з учнями, так і з працівниками не було нещасних випадків на виробництві.

Організовано підвезення учнів та педагогічних працівників, які проживають на відстані понад 3 км.

У закладі організовано роботу сайту, де висвітлюється вся його робота.

Відповідно до плану роботи відбулися тематичні загальношкільні батьківські збори (явка батьків на яких ,на жаль , була малою), на зборах поряд з іншими питаннями роз’яснювалися батькам обов’язки та відповідальність за розвиток дітей та здобуття ними повної загальної середньої освіти, зверталася увага на попередження дитячого травматизму, дитячої бездоглядності, на правильне харчування дітей, дотримання санітарно-гігієнічних норм проживання тощо.

Ефективно вирішувалися фінансово-господарські проблеми навчального закладу. До цієї роботи були залучені члени ради закладу. У  навчальному році заклад отримав благодійну допомогу у вигляді:

 - систематичної матеріальної допомоги батьків на суму 10 035 грн.;( миючі засоби, будівельні матеріали, канцтовари, подарунки дітям)

 - на початку року спонсори ( для їдальні каструлі, відра).

 Це обслуговування комп’ютерної техніки (фарба, ремонт), канцтовари (папір, папки), миючі засоби, нові стенди, інвентар для прибирання закладу, посуд для їдальні,  ремонт холодильника.

За поданням директора Бірківська селищна рада виділила субвенцію в сумі 100 тис. грн. , на які придбано велосипеди, 50 тис грн.. на постільну білизну та рушники для дошкільного підрозділу, 100 тис. грн. на заміну вікон.

Ужито низку практичних заходів та проконтрольовано їх виконання з підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період. Результатом їх виконання стало дотримання теплового режиму у всіх навчальних приміщеннях. Упродовж року забезпечено чіткий контроль за споживанням паливно-енергетичних ресурсів, дякуючи новим енергозберігаючим вікнам , які встановлено на суму 243тис.грн.

Переді мною стояло завдання прозвітувати свій вклад у розвиток закладу, розкрити, який вплив на нього мали прийняті управлінські рішення.

Я зупинилася на основних питаннях моєї управлінської діяльності, але ще було чимало короткотривалих та довготривалих поточних питань, які хоч і були дрібними, проте вимагали певного часу і зусиль для їх вирішення. Головне те, що ми, визначивши перспективні напрями розвитку навчального закладу, успішно працюємо над їх реалізацією.

Наявні результати і здобутки з управління закладом – це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця заступників директора, педагогів, кожного члена трудового колективу, батьків та громадськості. За це всім хочу висловити щиру вдячність.

Поряд із управлінськими успіхами є недоліки і проблеми. Про окремі з них я вже говорила, про більшість із них ви знаєте, адже моя робота і робота нашого закладу освіти  загалом є відкритою для всіх, ми не приховуємо і не замовчуємо їх, а з метою ліквідації ведемо відкритий діалог на нарадах, у співбесідах та вживаємо заходи щодо зменшення негативного впливу на навчально-виховний процес.