Інформація для батьків

Прийом заяв до 1 класу

Шановні батьки, з 10 травня 2018 року починається прийом заяв до 1 класу. Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів .docx 
Читати далі

Шановнi батьки!

 

Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти (Закон Украйни «Про освіту»)

1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

2. Батьки здобувачів освіти мають право:

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

5. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).
Детальніше:https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-55.htm

Дана робота регламентується такими нормативними документами:

 • ст. 53 Конституцiї України,
 • ст. 19 Закону України "Про охорону дитинства",
 • наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 22.12.2009 № 1175 "Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку".
 • Вiдповiдно до представлених документiв адмiнiстрацiєю та класними керiвниками 1-11 класiв здiйснюється щоденний контроль присутностi учнiв в школi. Вiдповiдальнiсть за здобуття дiтьми повної загальної середньої освiти в першу чергу покладається на батькiв. Тому, у разi вiдсутностi дитини у школi батьки повиннi дiяти за наступним алгоритмом:

  1. Якщо дитина захворiла. Телефонувати класному керiвнику i повiдомити про хворобу дитини до початку навчальних занять, бо вiдповiдно до Iнструкцiї ведення класного журналу, у роздiлi "Облiк вiдвiдування (пропускiв занять)" класний керiвник щодня вiдмiчає кiлькiсть урокiв, пропущених кожним учнем i вказує причину вiдсутностi. Коли дитина одужає, надати до школи медичну довiдку.
  2. Якщо передбачається пропуск заняття за сiмейними обставинами (до 3-х днiв) Батьки надають письмове пояснення на iм'я директора школи у перший день вiдсутностi дитини.
  3. Якщо передбачається лiкування дитини в санаторiї або участь у спортивних змаганнях тощо бiльше трьох днiв. Батьки заздалегiдь надають заяву на iм'я директора школи i копiю документа, який є пiдставою для вiдсутностi дитини (путiвка, довiдка лiкаря тощо)

  Шановні батьки !

  Доводимо до Вашого відома вимоги щодо контролю над правилами поведінки неповнолітніх дітей із сторони батьків, а саме:
  обмеження перебування дітей у вечірній та нічний час у місцях масового відпочинку та закладах дозвілля в осінньо-зимовий період в будні дні до 20.00, у вихідні та святкові дні - до 22.00. У весняно-літній період в будні дні до 22.00, у вихідні та святкові дні - до 23.00;
  недопущення вживання дітьми алкогольних, токсичних та наркотичних речовин;
  обмеження контактів із малознайомими людьми;
  недопущення випадків бродяжництва та жебракування;
  недопущення випадків скоєння неповнолітніми злочинів та правопорушень.
  Пам'ятайте, що Ви несете відповідальність за життя Вашої дитини у вихідні , позаурочний та канікулярний час! Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей тягне за собою адміністративну відповідальність згідно зі ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 • Адміністрація Липкуватівського НВК.
 • ШАНОВНІ БАТЬКИ!
ВІДПУСКАЮЧИ СИНА ЧИ  ДОНЬКУ  НА ПРОГУЛЯНКУ, ЗАЛИШАЮЧИ ВДОМА, НАГАДАЙТЕ, БУДЬ ЛАСКА : 
1.Правила поведінки на вулиці, вдома, в громадських місцях. 
2.Правила протипожежної безпеки.
3.Правила користування газовими і побутовими електроприладами. 
4.Правила дорожнього руху. 
5.Правила радіаційної безпеки. 
6.Правила поведінки біля водоймищ. 
7.Правила поведінки   з ВНП. 
8.Правила санітарії та гігієни. 
9. Правила поведінки в надзвичайних ситуаціях.
НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ :
-ходити самим до лісу;
-гратися   запальничками, сірниками;
-кататися на велосипедах, скутерах, де рухаються транспортні засоби;
-гратися біля ліній електромережі;
-чіпати обірвані проводи , вибухонебезпечні предмети;
-ходити на річку, ставок без дозволу дорослих;
-відчиняти незнайомим двері;
-брати без дозволу ліки, хімічні препарати;
-перебувати дітям на вулиці у вечірній час після 21.00год.
 
В РАЗІ НЕБЕЗПЕКИ СПОВІСТИТИ ДОРОСЛИХ.
ПАМ'ЯТАЙТЕ! ЖИТТЯ  ВАШИХ ДІТЕЙ У ВАШИХ РУКАХ!!!
Адміністрація  Липкуватівського НВК.